TỔ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

I. Lịch sử hình thành
Phòng Kế hoạch Tài chính được thành lập theo Quyết định số 07 QĐ/TCCB ngày 01/01/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Phú Xuân. Đến tháng 7/2015 chuyển thành Tổ Kế toán – Tài chính. Hiện nay, Tổ bao gồm 04 thành viên. Trải qua hơn 12 năm hoạt động, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Tổ đã phát huy sức mạnh của tập thể để hoàn thành đúng chức năng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

II. Chức năng, nhiệm vụ
* Chức năng
Tổ Kế toán – tài chính là một Tổ nghiệp vụ nằm trong hệ thống tổ chức bộ máy của trường Đại học dân lập Phú Xuân và có các chức năng sau:
1. Tham mưu cho lãnh đạo trường về công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản của trường theo các quy định của nhà nước
2. Tổ chức thực hiện hạch toán kế toán theo luật kế toán và các quy định của Bộ tài chính. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý tài chính ở các đơn vị trực thuộc trường.
3. Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng chế độ định mức chi tiêu của trường.
* Nhiệm vụ
1. Lập dự toán thu chi hằng năm và điều chỉnh dự toán (nếu có) để hiệu trưởng trình hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện dự toán thu chi hằng năm đảm bảo tính rõ ràng , minh bạch.
3. Tổ chức hạch toán kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4. Lập và nộp báo cáo tài chính,  thực hiện quyết toán tài chính và quyết toán XDCB đúng thời gian quy định. Tham mưu cho lãnh đạo trường phân phối kết quả tài chính và việc thực hiện công khai tài chính. Tổ chức kiểm kê tài sản theo đúng quy định của Nhà nước
5. Lập phương án huy động vốn và tổ chức thực hiện phương án huy động vốn; quản lý sử dụng vốn huy động đúng mục đích có hiệu quả.
6. Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng phương án xây dựng trường, có quy chế mua sắm và sử dụng tài sản của trường hiệu quả cao. 
7. Quản lý thu chi tài chính theo đúng các quy định của Nhà nước, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình tăng, giảm vốn và tài sản của trường và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu kế toán.
8. Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng chế độ định mức chi tiêu phục vụ đào tạo và chi tiêu cho bộ máy hoạt động đảm bảo sự phát triển ổn định của trường: tiền lương, tiền thưởng, chế độ thanh toán giảng dạy…
9. Kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính ở các đơn vị trực thuộc trường.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trường phân công. III. Đội ngũ nhân sự
Tổ Kế toán – Tài chính hiện có tổng số cán bộ: 04 người

STT

Họ va tên

Chức vụ

Nhiệm vụ,
phần hành

ĐT liên hệ

1

ThS. Đặng Kim Dung

Tổ trưởng kiêm
Kế toán trưởng

- Quản lý và điều hành chung các công việc trong Tổ
- Kế toán tổng hợp

054.3829957
0905.268699

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán viên

-Kế toán thanh toán
-Thanh toán tiền giảng cơ hữu, thỉnh giảng

0905.366.339

3

ThS. Lê Ngọc Bảo Châu

Kế toán viên

- Kế toán học phí
- Kế toán lương, BHXH

0126.3608382

4

CN. Nguyễn Thị Hồng Diểu

Thủ quỹ

Thủ quỹ, theo dõi tài sản

0914.482.737

IV. Địa chỉ
Tổ Kế toán – Tài chính
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Số ĐT: 0543.829957. Email: khtc@phuxuanuni.edu.vn

 In ấn 

Bản Quyền © 2009 - Thuộc Trường Đại Học Phú Xuân
Địa chỉ cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương - Cơ sở 2: 176 Trần Phú - Cơ sở 3: Phường An Tây - tp. Huế
Điện thoại: 0543.0543.845885 - 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.