Về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2016
DHDLPhuXuan - 21/02/2017 14:22:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN

Số: 21/2017/QĐ-DPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 07 tháng 02 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ
 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2016
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN
 
Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập;
 
Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Phú Xuân;
 
Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-BGD&DDT-TCCB ngày 07/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân;
 
Căn cứ Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD& ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
 
Căn cứ công văn số 597/TCDL-LH ngày 14/6/2016 của Tổng Cục Du Lịch về việc đồng ý cho Trường ĐHDL Phú Xuân được mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch cho 55 (năm mươi lăm) học viên thuộc lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch (kí hiệu NVHD2016.5)– Có danh sách kèm theo.
 
Điều 2. Các ông/bà Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp, các phòng khoa liên quan và học viên có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CT HĐQT;

- Ban GH;

- Lưu VP trường, VPTT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Ngộ.

                                                         

 In ấn 

Các bài viết khác ...
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng (Khai giảng ngày 01/11/2016) - [13/10/2016 09:12:34]
Danh sách học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch năm 2016 (Khóa ngày 10/6 - 10/9) - [22/09/2016 09:13:43]
Tuyển sinh Nghiệp vụ Thư ký văn phòng (Khai giảng ngày 01/10/2016) - [16/09/2016 09:14:31]
Thông báo mở lớp Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch (Khai giảng ngày 30/9/2016) - [29/08/2016 09:17:14]
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng (Khai giảng ngày 05/9/2016) - [29/08/2016 09:15:58]
Tuyển sinh Nghiệp vụ Thư ký văn phòng (Khai giảng ngày 20/6/2016) - [03/06/2016 09:18:19]
Mức học phí hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012 - [14/09/2012 15:20:01]
Thông báo kế hoạch cuối năm 2011 - 2012 (Hệ TCCN) - [11/06/2012 10:55:48]
Thông báo mở lớp Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh nghiệp - [06/04/2012 10:39:09]
Xem tất cả

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802