Công bố chuẩn đầu ra 6 ngành bậc đào tạo TCCN
DHDLPhuXuan - 19/08/2011 22:21:15
CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUI (Ban hành kèm theo Quyết định số 473/2010/ĐHPX/QĐ/DPX-TTĐTBDTH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân)

NGÀNH: HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

1. Kiến thức
Sinh viên phải bảo đảm các yêu cầu sau:
- Có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và sâu sắc các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; trân trọng và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Hiểu biết về an ninh quốc phòng, xây dựng niềm tự hào và trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, nắm vững kĩ năng quân sự - an ninh cần thiết, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa
- Kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khỏe để công tác lâu dài.
- Khả năng tiếng Anh tương đương chứng chỉ A Quốc gia.
- Trình độ tin học căn bản tối thiểu đạt chứng chỉ A Quốc gia.
- Có kiến thức cơ bản và hệ thống về Quản lý hành chính Nhà nước và công tác văn thư, bao gồm cả lý thuyết và các vấn đề thực tế có lien quan đến quản lý hành chính nhà nước và công tác văn thư của các cơ quan nhà nước.
- Có kiến thức về tâm lý học quản lý, giao tiếp hành chính, nghệ thuật ứng xử nơi công sở…..

2. Kỹ năng
-Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint,… truy cập và khai thác thông tin trên Internet phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và công tác văn thư; sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.
-Xây dựng kế hoạch chương trình, lịch công tác của cơ quan và lãnh đao; sắp xếp tổ chức các cuộc hội họp, các chuyến đi công tác của cơ quan và người lãnh đạo; giao tiếp hành chính, lễ tân, tiếp khách, nói chuyện điện thoại…
-Soạn thảo văn bản, quản lý và giải quyết văn bản đi, đến, văn bản nội bộ, văn bản mật, lập hồ sơ và quản lý con dấu của cơ quan; phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

3. Thái độ hành vi
-Ý thức trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luât, có tác phong và lối sống lành mạnh, có khả năng làm việc độc lập theo nhóm hoặc tổ.
-Có bản lĩnh của một thư ký/trợ lý cho người lãnh đạo

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
-Công tác văn thư, lưu trữ tại văn phòng của các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
- Có thể học tập lên cao đẳng, đại học các ngành: Hành chính văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng…


NGÀNH: NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

1. Kiến thức
Sinh viên phải bảo đảm các yêu cầu sau:
- Có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và sâu sắc các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; trân trọng và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Hiểu biết về an ninh quốc phòng, xây dựng niềm tự hào và trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, nắm vững kĩ năng quân sự - an ninh cần thiết, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa
- Kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khỏe để công tác lâu dài.
- Khả năng tiếng Anh tương đương chứng chỉ A Quốc gia.
- Trình độ tin học căn bản tối thiểu đạt chứng chỉ A Quốc gia.
- Có kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiêp, marketing du lịch, địa lý du lịch và lịch sử văn hóa…..thành thạo những kỹ năng về nghiệp vụ hướng dẫn và lữ hành.
- Có kiến thức về thị hiếu, nhu cầu khách hang, tài nguyên du lịch, dịch vụ liên quan như: lưu trú ăn uống, vận chuyển,…..

2. Kỹ năng
- Khả năng đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên du lịch cũng như các nghiệp vụ liên quan.
- Khả năng thiết kế xây dựng chương trình du lịch.
- Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo vị trí công việc.
- Có khă năng đảm nhiệm vai trò nhân viên điều hành chương trinh du lịch trong công ty du lịch, hang lữ hành.

3. Thái độ, hành vi
- Ý thức trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luât, có tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.
- Tinh thần phục vụ khách theo quan điểm “khách hàng là trung tâm điểm của quá trình phục vụ”.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
-Làm việc tại các công ty lữ hành du lịch, các cơ sở lưu trú, văn phòng du lịch với vai trò là hướng dẫn viên du lịch, điều hành kế hoạch thiết kế tour.

-Làm việc tại các cơ quan Văn hóa du lich, Trung tâm di tích, nhà hang, khách sạn…..

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn
- Liên thông ở các bậc học Cao đẳng, Đại học


NGÀNH: KẾ TOÁN

1. Kiến thức
Sinh viên phải bảo đảm các yêu cầu sau:
- Có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và sâu sắc các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; trân trọng và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Hiểu biết về an ninh quốc phòng, xây dựng niềm tự hào và trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, nắm vững kĩ năng quân sự - an ninh cần thiết, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa
- Kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khỏe để công tác lâu dài.
- Khả năng tiếng Anh tương đương chứng chỉ A Quốc gia.
- Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng cho chuyên ngành - tối thiểu đạt chứng chỉ A Quốc gia.
- Nắm vững những nguyên lý cơ bản về kinh tế, tài chính, tiền tệ
- Trang bị kiến thức cơ bản về kế toán doanh nghiệp, nắm vững các chính sách, chế độ kế toán.

2. Kỹ năng
- Khả năng thực hiện các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp.
- Biết sử dụng một số phần mềm kế toán thông dụng.

3. Thái độ hành vi
- Ý thức trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luât, có tác phong và lối sống lành mạnh, có khả năng làm việc độc lập theo nhóm hoặc tổ.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kế toán viên các DN.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn.
- Liên thông ở các bậc học Cao đẳng, Đại học


NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Kiến thức
Sinh viên phải bảo đảm các yêu cầu sau:
- Có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và sâu sắc các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; trân trọng và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Hiểu biết về an ninh quốc phòng, xây dựng niềm tự hào và trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, nắm vững kĩ năng quân sự - an ninh cần thiết, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa
- Kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khỏe để công tác lâu dài.
- Khả năng tiếng Anh tương đương chứng chỉ A Quốc gia.
- Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng cho chuyên ngành - tối thiểu đạt chứng chỉ A Quốc gia.
- Nắm vững hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán, tài chính
- Nắm vững những nguyên lý cơ bản về tài chính, tiền tệ và ngân hang.
- Nắm vững nghiệp vụ trong hoạt động của ngân hang thương mại như: tín dụng, kế toán ngân hang, thị trường chứng khoán, nghiệp vụ kho quỹ…

2. Kỹ năng
- Có năng lực thực hành, ứng dụng thành thạo nghiệp vụ tài chính ngân hang được đào tạo đúng theo chuyên ngành. Biết thu thập, tổng hợp, đánh giá và phân tích các dữ liệu để khai thác, thực hành trên máy tính
- Khả năng thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu ở ngân hàng thương mại.

3. Thái độ hanh vi
- Ý thức trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luât, có tác phong và lối sống lành mạnh, có khả năng làm việc độc lập theo nhóm hoặc tổ.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí: tín dụng, giao dịch viên, kế toán viên, kinh doanh chứng khoán.
- Làm việc tại các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn
- Liên thông ở các bậc học Cao đẳng, Đại học


NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Kiến thức
Sinh viên phải bảo đảm các yêu cầu sau:
- Có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và sâu sắc các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; trân trọng và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Hiểu biết về an ninh quốc phòng, xây dựng niềm tự hào và trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, nắm vững kĩ năng quân sự - an ninh cần thiết, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa
- Kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khỏe để công tác lâu dài.
- Khả năng tiếng Anh tương đương chứng chỉ A Quốc gia.
- Kiến thức cơ sở ngành: cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, cấu trúc máy tính, mạng máy tính.. tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành.
- Kiến thức chuyên ngành: Java, Web, Dot net…

2. Kỹ năng
- Tổ chức dữ liệu và thiết kế giải thuật, tổ chức lưu trữ và vận hành hệ thống thông tin kết hợp với kỹ năng lập trình trên các ngôn ngữ.
- Vận hành và bảo trì hệ thống mạng cục bộ cho các cơ quan, doanh nghiệp

3. Thái độ, hành vi
- Ý thức trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luât, có tác phong và lối sống lành mạnh, có khả năng làm việc độc lập theo nhóm hoặc tổ.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
- Làm việc tại các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học
- Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty có ứng dụng CNTT

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn
- Liên thông ở các bậc học Cao đẳng, Đại học


NGÀNH: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

1.Kiến thức
Sinh viên phải bảo đảm các yêu cầu sau:
- Có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và sâu sắc các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách, pháp luật của
Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; trân trọng và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Hiểu biết về an ninh quốc phòng, xây dựng niềm tự hào và trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, nắm vững kĩ năng quân sự - an ninh cần thiết, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa
- Kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khỏe để công tác lâu dài.
- Khả năng tiếng Anh tương đương chứng chỉ A Quốc gia.
- Trình độ tin học văn phòng - tối thiểu đạt chứng chỉ A Quốc gia.
- Kiến thức nền tảng về toán và khoa học tự nhiên, về ngành công nghệ điện - điện tử và kiến thức chuyên sâu về ngành nghề.
- Có khả năng thực hành về công nghệ điện tử dân dụng, nắm vững các phần cơ bản của kỹ thuật điện tử

2. Kỹ năng
- Có khả năng khai thác, vận hành các hệ thống và thiết bị điện tử.
- Có khả năng tổ chức và bảo trì, sữa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống điện tử.

3. Thái độ hanh vi
-Ý thức trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luât, có tác phong và lối sống lành mạnh, có khả năng làm việc độc lập theo nhóm hoặc tổ.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm tốt các công việc tại các cơ sở chế tạo, sản xuất, bảo hành, sữa chữa, kinh doanh…..

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tiếp cận được kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn

- Liên thông ở các bậc học Cao đẳng, Đại học

 In ấn 

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802