Thông tin khoa học

Thông báo: Tổ chức Hội nghị khoa học cấp trường lần 2, năm 2012

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Đại học năm 2011 – 2012: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”, tạo động lực cho cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, đồng thời công bố các kết quả nghiên cứu trong thời gian vừa qua, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Phú Xuân tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ 2.
Thời gian: 7h30, ngày 22 tháng 5 năm 2012
Địa điểm: P. 101, cơ sở 3, Phường An Tây
Trân trọng thông báo đến các cán bộ, giảng viên biết, cùng tham gia.

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân.

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân.

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 512 /2009/QĐ-HĐKHĐT                    Huế, ngày  25  tháng  12  năm  2009.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN

Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập;

Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Phú Xuân;

Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-BGD&DDT-TCCB ngày 07/08/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng TC-HC,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập “Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân” gồm những ông (bà) có tên sau:

 1.     TS. Nguyễn Đình Ngộ – Hiệu trưởng                                    Chủ tịch HĐ.
 2.     TS. Trần Quang Tuyết – Phó hiệu trưởng                    Phó chủ tịch HĐ.
 3.     TS. Bùi Quang Tuyến – Khoa XHNV                      UV Thường trực HĐ.
 4.     GS.TSKH Võ Hùng – CT HĐQT                                                      Uỷ viên.
 5.     CN. Phan Thảo – Trưởng Phòng TC-HC                                     Uỷ viên.
 6.     GVC. Nguyễn Đình Tư – Trưởng Phòng GV-CTSV                    Uỷ viên.
 7.     CN. Nguyễn Thị Thu Dung – Trưởng Phòng KH-TC                  Uỷ viên.
 8.     Ths. Đỗ Quang Tuyến – Chủ nhiệm BM LLCT                            Uỷ viên.
 9.     GVC. Nguyễn Ngọc Thâm – Trưởng Khoa Kinh tế                    Uỷ viên.
 10.     GVC. Lê Đình Liễn – Trưởng Khoa XHNV                                 Uỷ viên.
 11.     TS. Trần Thị Mỹ – Q.Trưởng Khoa Ngoại ngữ                          Uỷ viên.
 12. GVC. Hoàng Lê Tạc – P.trưởng Khoa XHNV                            Uỷ viên.
 13.     Ths. Lê Thị Bích Lộc – P.trưởng Khoa XHNV                            Uỷ viên.
 14.     TS. Dương Đình Khôi – P.trưởng Khoa XHNV                         Uỷ viên.
 15.     Ths. Nguyễn Hồng Sơn – Phụ trách Thanh tra                         Uỷ viên.
 16.     Ths. Thân Trọng Huy – P. trưởng Khoa Công nghệ                Uỷ viên.
 17.     TS. Phạm Văn Lâm – P. trưởng Khoa Kinh tế                          Uỷ viên.
 18.     Ths. Nguyễn Văn Chiến – P. trưởng Khoa Kinh tế                   Uỷ viên.

Điều 2: “Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân” có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về các vấn đề sau:

1) Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo ; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về phát triển giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của trường.

2) Thẩm định các chương trình đào tạo.

3) Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; thẩm định đề xuất việc công nhận các cấp bậc giảng viên và các chức danh nhà giáo.

4) Một số công tác khác do HĐQT và Hiệu trưởng giao.

     Hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

Điều 3: Cử TS. Bùi Quang Tuyến làm Uỷ viên Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Ông Tuyến được hưởng chế độ theo quy định hiện hành của         Nhà trường.

Điều 4: Các ông (bà) có tên tại điều 1, điều 3 và các đơn vị liên quan thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

   Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 333 TCCB/DPX ngày 6/6/2005 của Hiệu trưởng.

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

             – Như điều 4.                                                   TS. Nguyễn Đình Ngộ.

             – CT HĐQT.

             – BGH.