Chủ Nhật , Tháng Mười Một 28 2021
Home / Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) trường Đại học Phú Xuân được thành lập theo QĐ số 333/TCCB-PX, ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Hiệu trưởng với chức năng tham mưu cho nhà trường về công tác nghiên cứu KH&ĐT .

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Nhà trường về việc tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng đào tạo để phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, từ khi thành lập đến nay hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Nhà trường đã đạt được những thành quả đáng kể.
Căn cứ vào Luật, Qui chế quản lý khoa học của nhà nước, điều lệ trường Đại học Phú Xuân, hội đồng KH&ĐT đã xây dựng những qui định, quy chế về nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai và quản lý khoa học công nghệ trong nhà trường trình Hiệu truởng ký ban hành.

Tư vấn cho Ban giám hiệu xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo. Thẩm định các chương trình đào tạo. Thẩm định, đề xuất việc công nhận chức danh giảng viên.

Tham mưu cho Ban giám hiệu ban hành các văn bản cần thiết để tổ chức triển khai, giám sát, quản lý thực hiện và ứng dụng trong hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ.

Hướng dẫn, lập kế hoạch, đăng ký và trình duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên, sinh viên các khoa, phòng theo kế hoạch kinh phí dự toán hàng năm.

Theo dõi tiến độ thực hiện, tổ chức các hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả việc ứng dụng các nghiên cứu khoa học.

Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên hàng năm; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học cấp khoa, trường.

Xây dựng kế hoạch hàng năm về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong nhà trường. Tham mưu, đề xuất Ban giám hiệu quyết định và thực hiện những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học – công nghệ, phát huy uy tín của trường trong lĩnh vực này.

Liên kết, hợp tác nghiên cứu KH&ĐT với các trường Đại học, Cao đẳng trong nước và khu vực.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, hội đồng KH&ĐT trường Đại học Phú Xuân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đưa nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học của tỉnh và trường đại học có chất lượng ở khu vực miền Trung.

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân.

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 512 /2009/QĐ-HĐKHĐT                    Huế, ngày  25  tháng  12  năm  2009.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN

Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập;

Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Phú Xuân;

Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-BGD&DDT-TCCB ngày 07/08/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng TC-HC,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập “Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân” gồm những ông (bà) có tên sau:

 1.     TS. Nguyễn Đình Ngộ – Hiệu trưởng                                    Chủ tịch HĐ.
 2.     TS. Trần Quang Tuyết – Phó hiệu trưởng                    Phó chủ tịch HĐ.
 3.     TS. Bùi Quang Tuyến – Khoa XHNV                      UV Thường trực HĐ.
 4.     GS.TSKH Võ Hùng – CT HĐQT                                                      Uỷ viên.
 5.     CN. Phan Thảo – Trưởng Phòng TC-HC                                     Uỷ viên.
 6.     GVC. Nguyễn Đình Tư – Trưởng Phòng GV-CTSV                    Uỷ viên.
 7.     CN. Nguyễn Thị Thu Dung – Trưởng Phòng KH-TC                  Uỷ viên.
 8.     Ths. Đỗ Quang Tuyến – Chủ nhiệm BM LLCT                            Uỷ viên.
 9.     GVC. Nguyễn Ngọc Thâm – Trưởng Khoa Kinh tế                    Uỷ viên.
 10.     GVC. Lê Đình Liễn – Trưởng Khoa XHNV                                 Uỷ viên.
 11.     TS. Trần Thị Mỹ – Q.Trưởng Khoa Ngoại ngữ                          Uỷ viên.
 12. GVC. Hoàng Lê Tạc – P.trưởng Khoa XHNV                            Uỷ viên.
 13.     Ths. Lê Thị Bích Lộc – P.trưởng Khoa XHNV                            Uỷ viên.
 14.     TS. Dương Đình Khôi – P.trưởng Khoa XHNV                         Uỷ viên.
 15.     Ths. Nguyễn Hồng Sơn – Phụ trách Thanh tra                         Uỷ viên.
 16.     Ths. Thân Trọng Huy – P. trưởng Khoa Công nghệ                Uỷ viên.
 17.     TS. Phạm Văn Lâm – P. trưởng Khoa Kinh tế                          Uỷ viên.
 18.     Ths. Nguyễn Văn Chiến – P. trưởng Khoa Kinh tế                   Uỷ viên.

Điều 2: “Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHDL Phú Xuân” có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về các vấn đề sau:

1) Xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo ; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về phát triển giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của trường.

2) Thẩm định các chương trình đào tạo.

3) Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; thẩm định đề xuất việc công nhận các cấp bậc giảng viên và các chức danh nhà giáo.

4) Một số công tác khác do HĐQT và Hiệu trưởng giao.

     Hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

Điều 3: Cử TS. Bùi Quang Tuyến làm Uỷ viên Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Ông Tuyến được hưởng chế độ theo quy định hiện hành của  Nhà trường.

Điều 4: Các ông (bà) có tên tại điều 1, điều 3 và các đơn vị liên quan thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

   Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 333 TCCB/DPX ngày 6/6/2005 của Hiệu trưởng.

 Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

             – Như điều 4.                                                  TS. Nguyễn Đình Ngộ.

             – CT HĐQT.

             – BGH.