Công bố chuẩn đầu ra 6 ngành bậc đào tạo TCCN
CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUI (Ban hành kèm theo Quyết định số 473/2010/ĐHPX/QĐ/DPX-TTĐTBDTH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân)
Xem chi tiết

__________________________________

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp thuộc Trường Đại học Phú Xuân
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, tp Huế. ĐT: 0543.823385 - 0543.831802