PHÒNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Địa chỉ liên hệ: 176 Trần Phú, Tp Huế
SĐT: 054.382.9770
------------------

Phòng Giáo vụ - Công tác sinh viên (GV-CTSV) được thành lập theo quyết định số 05 QĐ/TCCB ngày 01/01/2004 của Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Phú Xuân.

I. Chức năng:
Chức năng chính của phòng GV-CTSV là tham mưu cho nhà trường về xây dựng kế hoạch và quản lý công tác đào tạo, công tác sinh viên (SV) của trường.

II. Các nhiệm vụ chính:
1. Về đào tạo
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh hệ ĐH-CĐ trong hàng năm.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức quản lý thực hiện công tác đào tạo các khóa trong hàng năm (Tổ chức các lớp mở riêng để sinh viên học trả nợ; Tổ chức cho sinh viên học ghép lớp để trả nợ; Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần; Quản lý điểm các khóa; Xét điều kiện tốt nghiệp và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa; Cấp phát bằng tốt nghiệp và các loại chứng chỉ GDTC,GDQP; Tổ chức liên kết bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

2. Về công tác sinh viên:
Tham mưu cho nhà trường về các công tác sinh viên:
- Công tác tổ chức hành chính sinh viên.
- Công tác quản lý giáo dục sinh viên, bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống tệ nạn xã hội.
- Công tác chế độ chính sách cho sinh viên.
- Công tác hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào nhân đạo tình nguyện…
- Công tác tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên.

III. Cơ cấu tổ chức của phòng GV-CTSV:
Phòng GV-CTSV hiện có 1 Trưởng phòng, 1 phó Trưởng phòng và 7 cán bộ. Nhân sự của phòng chia là 2 bộ phận: Bộ phận giáo vụ và Bộ phân công tác sinh viên, trong đó có các tổ:
- Tổ tuyển sinh
- Tổ lập kế hoạch và tổ chức thi kết thúc học phần
- Tổ theo giỏi, quản lý và nhập kết quả học tập
- Tổ lập kế hoạch, tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, cấp chứng chỉ GDTC, GDQP
- Tổ công tác sinh viên

 In ấn 

Tìm kiếm
Thông báo
Bộ mẫu đơn dành cho sinh viên (cập nhật ngày 19/2/2016)
Công bố danh sách SV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 (Khóa VI hệ ĐH và khóa VII hệ CĐ)
Lịch thi kết thúc học phần các lớp bằng 2 Tiếng Anh
Liên kết website

______________________________
Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên - Trường ĐH Phú Xuân
Địa chỉ: 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Tp Huế. ĐT: 0543.829770