Quy định về hoạt động về nghiên cứu khoa học của sinh viên
(Theo thông tư 19/2012/TT-BGDĐT)

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và người hướng dẫn.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học bao gồm: các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là trường đại học).
Điều 2.  Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
1. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
2. Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên.
3. Góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội.
Điều 3.  Yêu cầu về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
1. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên.
2. Phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của trường đại học.
3. Phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của trường đại học.
4. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới và sáng tạo.
Điều 4. Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
1. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được đào tạo và các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của sinh viên.
2. Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên, các giải thưởng khoa học và công nghệ ở trong, ngoài nước và các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác của sinh viên.
3. Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng.
4. Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Điều 5. Tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên gồm các nguồn sau:
1. Ngân sách nhà nước.
2. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
3. Trích từ nguồn thu hợp pháp của trường đại học.
4. Huy động từ các nguồn hợp pháp khác.


** Chi tiết thông tư, phụ lục quy định làm Báo cáo tổng kết

*** Tải các biểu mẫu : Nghiên cứu khoa học -> Hướng dẫn Hoạt động NCKH -> Văn bản, biểu mẫu

 In ấn 

Bản quyền © 2009 - thuộc trường Đại học Phú Xuân
  *Cơ sở 1: 28 Nguyễn Tri Phương, *Cơ sở 2: 176 Trần Phú, *Cơ sở 3: Phường An Tây - Thành phố Huế
Điện thoại: (0234) 3845885 - (0234) 3829770 * Email: info@phuxuanuni.edu.vn
Thiết kế và phát triển bởi Huesoft.
Ghi rõ nguồn "phuxuanuni.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này